Trang chủ

Phác thảo các ý tưởng, hướng đi để đánh giá và triển khai.

Lên concept chủ đạo.

Thiết kế logo.

Thiết kế yếu tố nhận diện bổ trợ.

Triển khai

Thiết kế & định hướng quy cách sử dụng thương hiệu với đầy đủ thông tin cụ thể và chi tiết (màu sắc, phông chữ, bố cục, ứng dụng).